ZHdK Type Design diploma exhibition 2017

CAS Type Design diploma exhibition, concept and design
Images courtesy of © Matthias Bünzli